فرصتهای بزرگ برای گسترش بازار در چین

همانطور که  چین در راستای تقویت نظام قانونی و شرکتهای داروسازی ، به طور فزاینده تقاضای تکنولوژی پیشرفته را دارد ، مرک نیز که یک کمپانی استوار بر پایه تکنولوژی است و محصولات و خدمات برای شرکتهای بیودارویی را فراهم می کند ، فرصتهای بزرگ برای گسترش بازار در چین را می بیند .