شرکت مرک ، پیشرو صنعت Emprove

شرکت مرک ، پیشرو صنعت Emprove ، برنامه ارزیابی ریسک خود را که شامل منتخبی از محصولاتی برای تصفیه و محصولات یکبار مصرف می باشد را گسترش داد .