نتایج تحقیق شرکت مرک از 250 مدیران دارویی جهان

مرک امروز نتایج تحقیق از 250 مدیران دارویی جهان را در مورد چگونگی مقابله این شرکتها با خطرات جدید تغییرات چشم انداز های دارویی اعلام کرد .