همکاری شرکت مرک و موسسه واکسن بین المللی (IVI) کره جنوبی

مرک وارد قرارداد و توافق پژوهش با موسسه واکسن بین المللی (IVI) از سئول شد . کره جنوبی برای کمک به توسعه بیشتر فرآیند تولید واکسن قابلیت تغییر را دارد .